ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΣΤΟΧΟΙ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΤΑΙΡΟΙ


Ο ψηφιακός μετασχηματισμός των δημόσιων υπηρεσιών αντικατοπτρίζει ένα ευρύ φάσμα τάσεων και εξελίξεων, ενώ παράλληλα είναι πλέον βασικός στόχος για τα κράτη μέλη της ΕΕ. Οι ψηφιακές δεξιότητες θεωρούνται από τις βασικές ικανότητες για τη διά βίου μάθηση αφού η χρήση ψηφιακών τεχνολογιών αυξάνεται συνεχώς. Την ίδια στιγμή ο μεγαλύτερος ηλικιακά πληθυσμός είναι λιγότερο εξοικειωμένος με τις τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών. Με σε αυτό το πλαίσιο υπάρχει μια ιδιαίτερη ανησυχία σε όλες τις χώρες για την προστασία τους σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα και την ασφάλεια καταναλωτή κατά τη χρήση του διαδικτύου.

Συγκεκριμένα, παρουσιάζεται μια έντονη ανάγκη εκπαίδευσης των πολιτών σχετικά με την πρόσβαση και συμμετοχή σε διαδικτυακές δραστηριότητες, αλλά και απόκτησης δεξιοτήτων προστασίας δεδομένων και καταναλωτή. Επομένως, το έργο e-Protect στοχεύει στην αντιμετώπιση αυτών των αναγκών για τα άτομα ηλικίας 65+ μέσω της εξοικείωσής τους με τις τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας, παρέχοντάς τους προσαρμοσμένες ευκαιρίες κατάρτισης που θα αντιμετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις.

Ανάπτυξη ικανοτήτων των εκπαιδευτών ενηλίκων σχετικά με την κατάρτιση των ατόμων ηλικίας 65+ για το διαδίκτυο.

Ανάπτυξη δεξιοτήτων προστασίας δεδομένων και καταναλωτή στο διαδίκτυο για άτομα ηλικίας 65+, μέσω της εξοικείωσής τους με εργαλεία τεχνολογίας, πληροφοριών και επικοινωνίας.

Αύξηση της ποιότητας της εκπαίδευσης ενηλίκων, και συγκεκριμένα για τα άτομα ηλικίας 65+, μέσω εκπαιδευτικής και τεχνολογικής έρευνας.

Ενίσχυση των εκπαιδευτικών πρακτικών και μείωση των ανισοτήτων στην πρόσβαση σε εκπαίδευση για τα άτομα ηλικίας 65+.

Κλίμακα Δεξιοτήτων Προστασίας Δεδομένων και Καταναλωτή στο Διαδίκτυο για άτομα ηλικίας 65+

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο e-Protect

Εγχειρίδιο Εκπαιδευτών για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο

Διαδικτυακός Χώρος e-Protect

 • CARDET – Centre for Advancement of Research and Development in Educational Technology
  Το CARDET είναι ένα από τα πρωτοπόρα κέντρα έρευνας και ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή μεσόγειο, με παγκόσμια εμπειρογνωμοσύνη στον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων, την ανάπτυξη ικανοτήτων και την ηλεκτρονική μάθηση. Το CARDET διατηρεί ανεξάρτητες συνεργασίες με πανεπιστήμια και ιδρύματα από όλο τον κόσμο, όπως το Πανεπιστήμιο Yale, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και το Διεθνές Συμβούλιο Εκπαιδευτικών Μέσων (International Council of Educational Media). Έχει ολοκληρώσει πολλά έργα που σχετίζονται με τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ικανοτήτων στην εκπαίδευση, την ΕΕΚ (επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση), την υποστήριξη των νέων, την εκπαίδευση ενηλίκων, τον αλφαβητισμό, τα ψηφιακά εργαλεία, την ηλεκτρονική μάθηση, την εκπαιδευτική τεχνολογία και την κοινωνική ένταξη περιθωριοποιημένων ομάδων.
  www.cardet.org
 • INNOVADE LI
  Ο INNOVADE είναι ένας οργανισμός κοινωνικής καινοτομίας με εμπειρία στο σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων σε διάφορες θεματικές και περιοχές παγκόσμια. Ο INNOVADE ενδιαφέρεται για την υγιή και βιώσιμη ανάπτυξη οργανισμών, νεοσύστατων επιχειρήσεων (start-ups), κοινωνικών επιχειρήσεων και συμμετέχει σε διάφορες τοπικές και περιφερειακές πρωτοβουλίες που προωθούν την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών. Ο INNOVADE συνεργάζεται με οργανισμούς και εταιρείες για τη βελτιστοποίηση της τεχνολογικής τους αναβάθμισης και την ανάπτυξη εργαλείων για μέγιστη απόδοση και αύξηση της παραγωγικότητας και της κερδοφορίας τους.
  www.innovade.eu
 • The Rural Hub
  O Rural Hub είναι ένα σύνδεσμος και αποτελείται από μια ομάδα επαγγελματιών εκπαίδευσης, κατάρτισης και αγροτικής ανάπτυξης, ο οποίος δημιουργήθηκε ως ανταπόκριση στον αντίκτυπο της οικονομικής κρίσης σε μικρά αγροτικά χωριά και πόλεις στην Ιρλανδία. Από την ίδρυσή του το 2012, το Rural Hub παρέχει ένα ευρύ φάσμα προγραμμάτων κατάρτισης και ανάπτυξης ικανοτήτων στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής και κοινότητας. Ο Rural Hub ειδικεύεται στην κοινοτική ανάπτυξη και υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης των ομάδων με μειονεκτικό υπόβαθρο, όπως των νέων, των μεταναστών και των απομονωμένων ηλικιωμένων κατοίκων.
  www.theruralhub.ie
 • KMOP
  Το KMOP είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, που ιδρύθηκε το 1977, και ως εκ τούτου είναι μία από τις παλαιότερες ελληνικές ΜΚΟ με 40 χρόνια συσσωρευμένης εμπειρίας στην υποστήριξη μειονεκτουσών ομάδων. Το KMOP έχει δεσμευτεί να δημιουργήσει έναν καλύτερο κόσμο. Αυτός είναι ένας κόσμος που στηρίζεται σε μια βάση αειφόρου ανάπτυξης, κοινωνικής ανάπτυξης και ατομικής ευημερίας. Συνεργαζόμαστε με τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, καθώς και με την κοινωνία των πολιτών για την προώθηση παρεμβάσεων με γνώμονα τις λύσεις που είναι βασισμένες στη γνώση, οι οποίες είναι ζωτικής σημασίας για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και την ανάδειξη ενός καλύτερου κόσμου. Οι κύριοι τομείς εμπειρίας του KMOP περιλαμβάνουν την κοινωνική πρόνοια και υγεία, την απασχολησιμότητα και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την επιστημονική έρευνα και την ανάπτυξη τεχνογνωσίας σε θέματα κοινωνικής πολιτικής και κοινωνικής προστασίας.
  www.kmop.gr
 • Group 1092
  E-Seniors
  O e-Seniors είναι μια ένας μη κερδοσκοπικός, μη κυβερνητικός οργανισμός ο οποίος ιδρύθηκε το 2005 από τη Monique Epstein. Ο e-Seniors στοχεύει στην καταπολέμηση του ηλεκτρονικού αποκλεισμού προσφέροντας εκπαίδευση στις ΤΠΕ σε ηλικιωμένους (άτομα ηλικίας 55 ετών και άνω). Κύριοι στόχοι είναι να γεφυρώσει το ψηφιακό χάσμα μεταξύ των γενεών, να προωθήσει την κοινωνική συμμετοχή των ηλικιωμένων και να προτείνει δραστηριότητες που ενθαρρύνουν τους ηλικιωμένους να περνούν ενεργά τον ελεύθερο χρόνο τους.
  www.eseniors.eu
 • SVEB Logo
  SVEB
  Ο SVEB είναι ο ελβετικός εθνικός οργανισμός ομπρέλα για την εκπαίδευση ενηλίκων και λειτουργεί ως επαγγελματικός σύνδεσμος και ομάδα πίεσης. Διαχειρίζεται επίσης το εθνικό σύστημα εκπαίδευσης των εκπαιδευτών και είναι υπεύθυνο για το eduQua, το εθνικό σήμα ποιότητας για τους παρόχους εκπαίδευσης ενηλίκων.
  www.alice.ch

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ


Ο ψηφιακός μετασχηματισμός των δημόσιων υπηρεσιών αντικατοπτρίζει ένα ευρύ φάσμα τάσεων και εξελίξεων, ενώ παράλληλα είναι πλέον βασικός στόχος για τα κράτη μέλη της ΕΕ. Οι ψηφιακές δεξιότητες θεωρούνται από τις βασικές ικανότητες για τη διά βίου μάθηση αφού η χρήση ψηφιακών τεχνολογιών αυξάνεται συνεχώς. Την ίδια στιγμή ο μεγαλύτερος ηλικιακά πληθυσμός είναι λιγότερο εξοικειωμένος με τις τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών. Με σε αυτό το πλαίσιο υπάρχει μια ιδιαίτερη ανησυχία σε όλες τις χώρες για την προστασία τους σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα και την ασφάλεια καταναλωτή κατά τη χρήση του διαδικτύου.

Συγκεκριμένα, παρουσιάζεται μια έντονη ανάγκη εκπαίδευσης των πολιτών σχετικά με την πρόσβαση και συμμετοχή σε διαδικτυακές δραστηριότητες, αλλά και απόκτησης δεξιοτήτων προστασίας δεδομένων και καταναλωτή. Επομένως, το έργο e-Protect στοχεύει στην αντιμετώπιση αυτών των αναγκών για τα άτομα ηλικίας 65+ μέσω της εξοικείωσής τους με τις τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας, παρέχοντάς τους προσαρμοσμένες ευκαιρίες κατάρτισης που θα αντιμετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις.

ΣΤΟΧΟΙ


Ανάπτυξη ικανοτήτων των εκπαιδευτών ενηλίκων σχετικά με την κατάρτιση των ατόμων ηλικίας 65+ για το διαδίκτυο.

Ανάπτυξη δεξιοτήτων προστασίας δεδομένων και καταναλωτή στο διαδίκτυο για άτομα ηλικίας 65+, μέσω της εξοικείωσής τους με εργαλεία τεχνολογίας, πληροφοριών και επικοινωνίας.

Αύξηση της ποιότητας της εκπαίδευσης ενηλίκων, και συγκεκριμένα για τα άτομα ηλικίας 65+, μέσω εκπαιδευτικής και τεχνολογικής έρευνας.

Ενίσχυση των εκπαιδευτικών πρακτικών και μείωση των ανισοτήτων στην πρόσβαση σε εκπαίδευση για τα άτομα ηλικίας 65+.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ


Κλίμακα Δεξιοτήτων Προστασίας Δεδομένων και Καταναλωτή στο Διαδίκτυο για άτομα ηλικίας 65+

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο e-Protect

Εγχειρίδιο Εκπαιδευτών για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο

Διαδικτυακός Χώρος e-Protect

ΕΤΑΙΡΟΙ


 • CARDET – Centre for Advancement of Research and Development in Educational Technology
  Το CARDET είναι ένα από τα πρωτοπόρα κέντρα έρευνας και ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή μεσόγειο, με παγκόσμια εμπειρογνωμοσύνη στον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων, την ανάπτυξη ικανοτήτων και την ηλεκτρονική μάθηση. Το CARDET διατηρεί ανεξάρτητες συνεργασίες με πανεπιστήμια και ιδρύματα από όλο τον κόσμο, όπως το Πανεπιστήμιο Yale, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και το Διεθνές Συμβούλιο Εκπαιδευτικών Μέσων (International Council of Educational Media). Έχει ολοκληρώσει πολλά έργα που σχετίζονται με τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ικανοτήτων στην εκπαίδευση, την ΕΕΚ (επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση), την υποστήριξη των νέων, την εκπαίδευση ενηλίκων, τον αλφαβητισμό, τα ψηφιακά εργαλεία, την ηλεκτρονική μάθηση, την εκπαιδευτική τεχνολογία και την κοινωνική ένταξη περιθωριοποιημένων ομάδων.
  www.cardet.org
 • INNOVADE LI
  Ο INNOVADE είναι ένας οργανισμός κοινωνικής καινοτομίας με εμπειρία στο σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων σε διάφορες θεματικές και περιοχές παγκόσμια. Ο INNOVADE ενδιαφέρεται για την υγιή και βιώσιμη ανάπτυξη οργανισμών, νεοσύστατων επιχειρήσεων (start-ups), κοινωνικών επιχειρήσεων και συμμετέχει σε διάφορες τοπικές και περιφερειακές πρωτοβουλίες που προωθούν την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών. Ο INNOVADE συνεργάζεται με οργανισμούς και εταιρείες για τη βελτιστοποίηση της τεχνολογικής τους αναβάθμισης και την ανάπτυξη εργαλείων για μέγιστη απόδοση και αύξηση της παραγωγικότητας και της κερδοφορίας τους.
  www.innovade.eu
 • The Rural Hub
  O Rural Hub είναι ένα σύνδεσμος και αποτελείται από μια ομάδα επαγγελματιών εκπαίδευσης, κατάρτισης και αγροτικής ανάπτυξης, ο οποίος δημιουργήθηκε ως ανταπόκριση στον αντίκτυπο της οικονομικής κρίσης σε μικρά αγροτικά χωριά και πόλεις στην Ιρλανδία. Από την ίδρυσή του το 2012, το Rural Hub παρέχει ένα ευρύ φάσμα προγραμμάτων κατάρτισης και ανάπτυξης ικανοτήτων στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής και κοινότητας. Ο Rural Hub ειδικεύεται στην κοινοτική ανάπτυξη και υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης των ομάδων με μειονεκτικό υπόβαθρο, όπως των νέων, των μεταναστών και των απομονωμένων ηλικιωμένων κατοίκων.
  www.theruralhub.ie
 • KMOP
  Το KMOP είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, που ιδρύθηκε το 1977, και ως εκ τούτου είναι μία από τις παλαιότερες ελληνικές ΜΚΟ με 40 χρόνια συσσωρευμένης εμπειρίας στην υποστήριξη μειονεκτουσών ομάδων. Το KMOP έχει δεσμευτεί να δημιουργήσει έναν καλύτερο κόσμο. Αυτός είναι ένας κόσμος που στηρίζεται σε μια βάση αειφόρου ανάπτυξης, κοινωνικής ανάπτυξης και ατομικής ευημερίας. Συνεργαζόμαστε με τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, καθώς και με την κοινωνία των πολιτών για την προώθηση παρεμβάσεων με γνώμονα τις λύσεις που είναι βασισμένες στη γνώση, οι οποίες είναι ζωτικής σημασίας για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και την ανάδειξη ενός καλύτερου κόσμου. Οι κύριοι τομείς εμπειρίας του KMOP περιλαμβάνουν την κοινωνική πρόνοια και υγεία, την απασχολησιμότητα και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την επιστημονική έρευνα και την ανάπτυξη τεχνογνωσίας σε θέματα κοινωνικής πολιτικής και κοινωνικής προστασίας.
  www.kmop.gr
 • Group 1092
  E-Seniors
  O e-Seniors είναι μια ένας μη κερδοσκοπικός, μη κυβερνητικός οργανισμός ο οποίος ιδρύθηκε το 2005 από τη Monique Epstein. Ο e-Seniors στοχεύει στην καταπολέμηση του ηλεκτρονικού αποκλεισμού προσφέροντας εκπαίδευση στις ΤΠΕ σε ηλικιωμένους (άτομα ηλικίας 55 ετών και άνω). Κύριοι στόχοι είναι να γεφυρώσει το ψηφιακό χάσμα μεταξύ των γενεών, να προωθήσει την κοινωνική συμμετοχή των ηλικιωμένων και να προτείνει δραστηριότητες που ενθαρρύνουν τους ηλικιωμένους να περνούν ενεργά τον ελεύθερο χρόνο τους.
  www.eseniors.eu
 • SVEB Logo
  SVEB
  Ο SVEB είναι ο ελβετικός εθνικός οργανισμός ομπρέλα για την εκπαίδευση ενηλίκων και λειτουργεί ως επαγγελματικός σύνδεσμος και ομάδα πίεσης. Διαχειρίζεται επίσης το εθνικό σύστημα εκπαίδευσης των εκπαιδευτών και είναι υπεύθυνο για το eduQua, το εθνικό σήμα ποιότητας για τους παρόχους εκπαίδευσης ενηλίκων.
  www.alice.ch